Analyzátory spalín - prenosné prístroje
 

 

  MADUR GA-21plus, MADUR GA-40plus

  Popis

 • kontinuálne ukladanie 1024 dátových záznamov, rozdeliteľných do 10 dátových bánk
 • 30 jednotlivých meraní ako report
 • indikácia reportu na displeji, eventuálne vytlačenie reportu na tlačiarni
 • text v päte stránky v reporte
 • aktuálne výsledky momentálnych a priemerných hodnôt
 • reporty uložené v pamäti
 • indikácie na displeji
 • intervalové tlačenie priemerných hodnôt
 • vytlačenie dát prístroja
 • nastaviteľná doba, za ktorú sa tvorí priemerná hodnota (10 sekúnd až 60 minút)
 • indikácia na displeji prepínateľná medzi momentálnou a priemernou hodnotou
 • linearizovanie s výpočtovou kompenzáciou teploty a priečnej citlivosti
 • voliteľný faktor „NO v NOx“ pre výpočet NOx
 • výpočet absolútnych a relatívnych hmotnostných koncentrácií a relatívnych emisií
 • kalibrovanie článkov O 2 / CO 2 počas prevádzky
 • zoznam voľby z 22 používaných palív
 • zadanie 10 prídavných palív
 • voliteľné termočlánky (PtRh-Pt alebo Ni-CrNi alebo Fe-CuNi)
 • voliteľný odporový teplomer (Pt100 alebo Pt500 alebo KTY)
 • špeciálna metóda madur regulovaného prietoku plynu
 • tvorenie priemerných hodnôt z troch meraní čadivosti
 • rôzne jazykové verzie
 • voliteľné desatinné miesto („.“ alebo „,“)
 • voliteľný formát dátumu
 • voliteľná jednotka tlaku (hPa alebo mmH 2O alebo inH 2O)
 • voliteľná jednotka teploty (°C alebo °F)
 • voliteľný vzťah stupňa účinnosti (Hu alebo Ho)
 • akustický signál a indikácia na displeji pri poruchách
 • autokontrola sondy na odber plynov
 • kontrola prietoku plynu
 • ochrana nastavení prístroja heslom
 • otvorené menu pre kalibrovanie s indikáciou priečnych citlivostí
 
Technické parametre
Meracia veličina
Meracia metóda Rozsah Rozlíšenie
O2 - Kyslík
Elektrochemický článok 0...25% 0.01%
objemová koncentrácia plynu
CO2 - Oxid uhličitý
Vypočítané z obsahu O2 0...25% 0.01%
objemová koncentrácia plynu
CO - Oxid uhoľnatý
Elektrochemický článok 0...20.000ppm 1ppm
objemová koncentrácia plynu
NO / NOx - Oxid dusnatý (opcia)
Elektrochemický článok 0...5000ppm 1ppm
objemová koncentrácia plynu
NO2 - Oxid dusičnatý (opcia)
Elektrochemický článok 0...1.000ppm 1ppm
objemová koncentrácia plynu
SO2 - Oxid siričitý (opcia)
Elektrochemický článok 0...5.000ppm 1ppm
objemová koncentrácia plynu
HCL – Hydro Chlorid (opcia)
Elektrochemický článok 0…200ppm 1ppm
objemová koncentrácia plynu
CO, NO, NO2, SO2
vypočítané 0... 1mg/Nm3
absolútna hmotnostná koncentrácia
CO, NO, NO2, SO2
vypočítané 0... 1mg/Nm3
relatívna hmotnostná koncentrácia, vzťaž. na obsah O2
CO, NO, NO2, SO2
vypočítané 0... 1mg/GJ
relativna hmotnostná koncentrácia vzťaž. na Energiu
Tgas – Teplota spalín
Thermoelement -10..1000°C 1°C
Tamb – Teplota okolia
Thermistor -20..100°C 1°C
T1 - externý vstup Teploty
Thermoelement 0..1600°C 1°C
T2 - externý vstup Teploty
Thermistor -20..100°C 1°C
U1 - externý Napäťový vstup
A/D Wandler -20V...+20V 0,01V
I1 - externý Prúdový vstup
A/D Wandler -20mA...+20mA 0,01mA
Lambda – koeficient prebytku vzduchu
vypočítané 1..10 0.01
Strata spaľovaním (qA - komínová strata)
vypočítané 0..100% 0.1%
Eta – Účinnosť spaľovania
vypočítané 0..120% 0.1%
Ťah, Tlak alebo Diff. Meranie Tlaku
DMS Mostík -50hPa..+50hPa 1Pa
Meranie rýchlosti prúdenia (Opcia)
Merané (Pitotova trubica) 1...50m/s 0,1m/s
Meranie čadivosti podľa Bacharacha
automaticky 0..9 0.5
Meracia veličina Meracia metóda Merací rozsah Rozlíšenie Presnosť Preukáz. hranica Čas (T90)
S IR senzormi
CO2 - Oxid uhličitý IR Sensor 0..25 % 0.01% 0,5 % z mer. rozsahu 0,20% 45 s
objemová koncentrácia plynu 0...100% 0,10% Alebo ± 3 % rel.
CH4 - Metan, objemová koncentrácia plynu IR Sensor 0...5 % 0.01% 0,5 % z mer. rozsahu 0,20% 45 s
0...100% 0,10% Alebo ± 3 % rel.
 
Ovládací panel prístroja GA-231plus
 
 
Prístroj s kompletným príslušenstvom
 
 
Displej GA-21plus
 
 
Diaľkové ovládanie
 
 
Vytlačené protokoly nameraných hodnôt
 

 

 

Standartné vybavenie : Prístroj GA-21plus, odberová sonda 350 mm, filtračná patrona, snímač vonkajšej teploty, dátový kábel RS232, náhradný filter sieťový kábel,, kufor hard resp. soft, návod, kalibračný protokol.

späť